Gebruikersvoorwaarden

Versie 1.0

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de diensten en producten van 2DEAL, daarin begrepen elk bezoek aan de 2DEAL Website en gebruik van de 2DEAL KEY RECORDER.
Je dient deze Gebruikersvoorwaarden nauwkeurig te lezen en te aanvaarden voordat je de 2DEAL applicatie of 2DEAL KEY RECORDER gebruikt. In deze Gebruikersvoorwaarden schrijven we bepaalde woorden met een hoofdletter. In dat geval hebben ze een specifieke betekenis. Deze betekenis vind je aan het eind van deze Gebruikersvoorwaarden, onder “Definities”.

ARTIKEL 1. 2DEAL

Deze Gebruikersvoorwaarden gaan uit van 2DEAL (2DEAL B.V.), gevestigd in Nederland te Klaas Berninkstraat 10, Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74234447 (Vestigingsnr: 000042209013), e-mail: info@2DEAL.app.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN 2DEAL

2.1. WELKE DIENSTEN OMVAT 2DEAL?
De diensten die wij onder de naam 2DEAL leveren, zijn niet limitatief omschreven in de gebruiksaanwijzing en toelichtingen te vinden in de 2DEAL app en op de 2DEAL website.
2DEAL is een product van voortdurende ontwikkeling en verbetering en kan aangepast, uitgebreid of beperkt worden.
Door 2DEAL te gebruiken geef je in de eerste plaats aan dat je op eenvoudige en discrete manier Pakketten wil kunnen ontvangen, retourneren, verzenden en uitwisselen, op een wijze die jouw privacy beschermt. Dus zonder dat je collega’s, buren of werkgever inzage krijgen in het aantal en de inhoud van de Pakketten. 2DEAL garandeert dan ook dat het die gegevens niet aan derden zal overmaken, tenzij wanneer en onder de voorwaarden zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruikersvoorwaarden en/of het Privacy beleid.
Door 2DEAL voor je naam te plaatsen bij een bestelling, geef je de instructie aan de Koerier/Leverancier om het Pakket rechtstreekst te leveren in de 2DEAL Kofferbak en dus niet aan de receptie of postkamer of andere aflevermogelijkheden.
De auto heeft een toegankelijke en afsluitbare kofferbak en kan op een veilige wijze in jouw naam Pakketten in ontvangst nemen of afleveren.
2DEAL treedt voor wat betreft de aflevering van Pakketten in en de ophaling van Pakketten uit de Kofferbak door derden steeds slechts op als tussenschakel tussen jou, de Handelaar, de Leverancier, de Verzender, de Koerier en/of de Bestemmeling. Het vervoer van de te leveren of af te halen Pakketten is enkel onderworpen aan de afspraken tussen jou, de Leverancier, de Verzender, de Koerier en/of de Bestemmeling. 2DEAL is niet betrokken bij die overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2. HOE KAN 2DEAL GEBRUIKT WORDEN
Je kan 2DEAL gebruiken via de 2DEAL App, waar je toegang toe krijgt via je Account, dat aangemaakt wordt na Registratie bij 2DEAL.
Om de 2DEAL App mobiel te gebruiken moet je beschikken over een compatibele mobiele telefoon of handheld-apparaat, internettoegang, en aan de noodzakelijke minimum softwarevereisten voldoen die te vinden zijn in de App Store of Google Play.
Om Pakketten te kunnen laten afleveren in een Kofferbak is vereist dat je toegang hebt tot een Geactiveerde Kofferbak (zie hierna) en dat je 2DEAL voor je naam vermeldt op het invulveld van de Webshop/Leverancier en het adres gebruikt van de Kofferbak waarmee je verbonden bent.
Meer info vind je op de 2DEAL Website en in de 2DEAL App.
2.3. BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK VAN 2DEAL
Je stemt ermee in dat:
• je 2DEAL en je Account alleen zelf zal gebruiken of downloaden voor je eigen, persoonlijke gebruik en omgekeerd geen gebruik zal maken van het Account van anderen,
• je voldoende zorg zal besteden aan de keuze van het wachtwoord voor je Account, zodat dit redelijkerwijze niet achterhaalbaar is door anderen,
• je de logingegevens van je Account veilig en vertrouwelijk zal houden en zal voorkomen dat derden via aan jou toebehorende toestellen toegang tot je Account kunnen krijgen. Indien derden erin slagen om zich toegang te verschaffen tot je Account met jou logingegevens, omdat je je Account onvoldoende veilig gebruikt of omdat ze toegang hebben tot een apparaat waarmee jij je Account bedient, zal de daaruit voortkomende schade uitsluitend onder jouw verantwoordelijkheid vallen,
• je geen afbreuk zal doen aan de juiste werking van 2DEAL,
• je op geen enkele wijze zal trachten 2DEAL (daarin begrepen de 2DEAL Website, de 2DEAL App en de Kofferbak) te beschadigen,
• je de 2DEAL App of andere Inhoud van 2DEAL niet zal kopiëren, of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van 2DEAL,
• je 2DEAL niet met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat zal gebruiken,
• je de op jou toepasselijke wetten van je thuisland, het land, de staat en de plaats waar je je bevindt tijdens het gebruik van 2DEAL en van de plaats waar je 2DEAL gebruikt, zal naleven,
• je geen gebruik zal maken van 2DEAL met het oogmerk om op enige wijze hinder, last of ongemak te veroorzaken of op een wijze waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat ze hiertoe leidt,
• je geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten of Pakketten in overtreding van de toepasselijke wetten zal versturen via 2DEAL,
• je geen inbreukmakende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal zal versturen mits gebruik van 2DEAL of bewaren in de Kofferbak, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van derden schendt,
• je geen materiaal zal versturen of opslaan via de 2DEAL App of Website dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat,
• je niet zal trachten onbevoegd toegang te krijgen tot 2DEAL of tot systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn,
• je de integriteit of werking van 2DEAL of de gegevens die deze bevat, niet zal hinderen of verstoren.

ARTIKEL 3. ONTVANGEN VIA DE KOFFERBAK

3.1. OPDRACHT TOT LEVERING IN DE KOFFERBAK EN AFLEVERINGSMACHTIGING
De aflevering van Pakketten door derden in de Kofferbak op jouw verzoek (door 2DEAL voor de naam te plaatsen bij de bestelling) geldt als de aflevering aan jou in persoon. Door dit verzoek geef je eveneens de uitdrukkelijke boodschap aan de Leverancier dat hij je privacy moet respecteren en het Pakket in de 2DEAL Kofferbak moet afleveren en hier enkel van mag afwijken onder de voorwaarden bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden.
Je aanvaardt uitdrukkelijk dat de Verzender, de Leverancier (zowel professionele Leveranciers, zoals postale operatoren, als particuliere Leveranciers) en eender wie die een Pakket moet (laten) afleveren aan jou:
• aan zijn leveringsplicht voldaan heeft door het Pakket correct af te leveren in de door jou aangewezen Kofferbak,
• je persoonsgegevens mag verwerken voor zover vereist om aan jou af te leveren in de 2DEAL Kofferbak.
Wanneer het Pakket afgeleverd werd in de Kofferbak, de Kofferbak de plaatsing goed gedetecteerd heeft en vervolgens de deur van de Kofferbak gesloten en correct automatisch afgesloten wordt, wordt een digitaal ontvangstbewijs aangemaakt. Het ogenblik waarop dit ontvangstbewijs aangemaakt wordt, geldt als het ogenblik van levering van het Pakket aan jou.

Het ontvangstbewijs is ter beschikking van de Leverancier (afhankelijk van zijn voorkeuren en relatie tot 2DEAL):
• eventueel per e-mail,
• eventueel via een melding in de 2DEAL App van de Leverancier of enige andere door 2DEAL ontwikkelde applicatie die de Leverancier gebruikt en die gekoppeld is aan de 2DEAL App.
Je erkent dat dit (digitaal) ontvangstbewijs ten aanzien van de Leverancier en de Verzender gelden als bewijs dat het Pakket afgeleverd werd aan jou.
Dit artikel doet geen afbreuk aan je recht om de niet-conformiteit van een via de Kofferbak ontvangen levering in te roepen.
Je bent je ervan bewust dat je in principe geen aangetekende zendingen, Pakketten met import of belast met andere douanerechten noch Pakketten afgeleverd onder rembours kan ontvangen in de Kofferbak. Je kan ook alleen briefpost laten afleveren in de 2DEAL Kofferbak wanneer je over een private brievenbus in de Kofferbak beschikt.
3.2. AFLEVERING IN DE KOFFERBAK NIET MOGELIJK?
Indien een Pakket niet afgeleverd kan worden in een Kofferbak (om welke reden dan ook, bijv. omdat de afmetingen niet voldoen aan de vereisten of omdat de Kofferbak vol zit) dan zal de Leverancier (tenzij anders afgesproken werd tussen jou en de Leverancier) dit in principe afhandelen conform zijn eigen policy dienaangaande en bijv. het Pakket gelijk richting een afhaalpunt wordt gebracht. Je geeft uitdrukkelijk toestemming dat de aflevering in deze situatie op deze manier mag gebeuren.
3.3. AFHALING/VERWIJDERING VAN HET PAKKET
Je verbindt je ertoe om het aan jou voor een Transactie toegewezen vak in de Kofferbak niet te bezetten of bezet te houden dan vereist is voor een vlot en redelijk gebruik van 2DEAL door jezelf of eventuele medegebruikers.

ARTIKEL 4. OPHALEN VIA DE KOFFERBAK – COLLECT

4.1. GEBRUIK COLLECT
Indien je Kofferbak door de Klant voorzien is van een Collect contract kan je gefrankeerde Pakketten, gratis retours (reeds gefrankeerd) naar webshops vermeld in de 2DEAL App en gefrankeerde briefpost (met uitzondering van aangetekende zendingen) verzenden door ze te deponeren in de 2DEAL Kofferbak.
4.2. JOUW VERPLICHTINGEN
Je Pakket moet:
• correct gefrankeerd zijn om via de desbetreffende Koerier verzonden te kunnen worden;
• ingepakt zijn conform de richtlijnen van de desbetreffende Koerier en in het bijzonder in een goede, zorgvuldige, voor vervoer en/of opslag geschikte en scheurvrije verpakking, die bestand is tegen redelijke klimatologische omstandigheden;
• voldoen aan de voorwaarden om gebruik te maken van de 2DEAL Kofferbak (afmetingen afhankelijk van 2DEAL Kofferbak, gewicht van maximum 30kg, geen gevaarlijke, ontvlambare of bederfbare stoffen, enz).
Zorg ervoor dat je eigen naam en adres altijd duidelijk vermeld staan als afzender op het Pakket.
Bij het ophalen van een Pakket wordt niet gecontroleerd of dit voldoet aan de vereisten door de Koerier. De Collect Pakketten worden op vaste dagen in de week door de Koerier binnen een bepaalde tijdspanne opgehaald. Je bent je ervan bewust dat de Koerier het Pakket enkel kan afhalen uit de Kofferbak gedurende de uren dat deze Kofferbak bereikbaar is voor het publiek.
4.3. WIE VERVOERT MIJN PAKKET
2DEAL levert zelf geen vervoersdiensten, via Collect brengen wij je in contact met Koeriers op wie je beroep kan doen om rechtstreeks vanuit de Kofferbak Pakketten te verzenden aan je Bestemmelingen. Wij treden daarbij niet op als vervoerder doch stellen enkel onze App en Kofferbak ter beschikking van jou en de Koerier om deze verzending uit te voeren. 2DEAL treedt daarbij ook niet op als vertegenwoordiger van deze vervoersbedrijven en is evenmin verantwoordelijk voor deze vervoersdienst, behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald.
De verzending van een Pakket via 2DEAL is dan ook enkel onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de desbetreffende Koerier. Bij het aanvaarden van huidige Gebruiksvoorwaarden ga je ook akkoord met de afzonderlijke Collect voorwaarden van elke Koerier, die deel uitmaken van huidige Gebruikersvoorwaarden.
Behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in voormelde voorwaarden, is 2DEAL dus niet verantwoordelijk voor de goede verzending en afhandeling van je verzending eenmaal het Pakket opgehaald werd uit de Kofferbak. Die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen uitsluitend bij de Koerier, conform zijn toepasselijke voorwaarden.

ARTIKEL 5. VERGOEDING

5.1. HOEVEEL KOST HET GEBRUIK VAN 2DEAL?
2DEAL is een freemium model met gratis basisfunctionaliteit en betalende geavanceerde (premium) gebruiksmogelijkheden.
Voor het gebruik van de premium diensten betaal je de prijs zoals voorzien in de 2DEAL App, conform de op deze diensten toepasselijke voorwaarden.
8.2. AANPASSING TARIEVEN
Wij hebben het recht om de tarieven voor het gebruik van (het geheel of een deel van) 2DEAL in de toekomst te wijzigen, daarin begrepen om (bepaalde of alle) delen van 2DEAL die niet betalend zijn, aan betaling te onderwerpen.
Behoudens indien anders bepaald voor een welbepaalde dienst in deze Gebruikersvoorwaarden is elke tariefwijziging onderworpen aan de regels van toepassing op de wijziging van de Gebruikersvoorwaarden door 2DEAL.
Tarieven zijn steeds in Euro en vermelden afzonderlijk de toepasselijke BTW. Wordt niets vermeld, dan zijn de tarieven ten aanzien van consumenten BTW inclusief en ten aanzien van niet-consumenten BTW-exclusief.

ARTIKEL 6. DE OVEREENKOMST

6.1. HOE KOMT EEN OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN 2DEAL TOT STAND?
De Overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand door je Registratie bij 2DEAL. Bij Registratie ben je verplicht om ons je de daar gevraagde persoonlijke informatie te bezorgen, daarin begrepen je mobiele telefoonnummer, e-mailadres en gegevens van je auto, zoals bv het kenteken.
Nadat je met succes tot Registratie bent overgegaan, beschik je over een persoonlijk Account. Je kan en mag 2DEAL enkel gebruiken wanneer je een actieve Account hebt.
Om gebruik te maken van 2DEAL moet je (cumulatief):
• de volle 18 jaar of ouder zijn (indien je een natuurlijke persoon bent),
• volledig handelings- en rechtsbekwaam zijn,
• gerechtigd zijn conform de op jou toepasselijke regelgeving om deze Overeenkomst te sluiten en om gebruik te maken van 2DEAL
6.2. GEEN VERPLICHTING OM EFFECTIEF GEBRUIK TE MAKEN VAN 2DEAL
Er bestaat geen enkele verplichting voor jou om, na Registratie, effectief gebruik te maken van 2DEAL.
Wanneer je echter gedurende een periode van zes maanden geen enkele Transactie uitgevoerd hebt, kunnen wij je Account verwijderen. We zullen je daar dan uiteraard van verwittigen met boodschap dat je Account verwijderd wordt als je niet vraagt om deze te behouden. Je hebt dan nog 3 maanden om hierop te reageren. Nadien wordt je account definitief verwijderd.
6.3. WIJZIGING VAN 2DEAL DIENSTEN EN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN
Wij kunnen deze Gebruikersvoorwaarden aanpassen of vervangen en/of de onder 2DEAL vallende diensten veranderen, opschorten of beëindigen.
Elke wijziging zal door ons op gepaste wijze aan jou worden meegedeeld, bijvoorbeeld via een duidelijke mededeling binnen de 2DEAL App en/of via de verzending van een e-mail.
Dergelijke mededeling tot wijziging kan op elk ogenblik gebeuren en heeft, tenzij wanneer een termijn van inwerkingtreding voorzien wordt, onmiddellijk effect:
• voor elk nieuw gebruik van 2DEAL na deze datum en op elke nieuwe Transactie,
• Transacties waartoe reeds opdracht gegeven werd voorafgaand aan de mededeling van de wijziging, vallen steeds onder de regeling zoals die gold voorafgaand aan de mededeling, ook al zijn deze Transacties nog niet (volledig) afgerond.
Indien je de aangepaste Gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, mag je 2DEAL na de inwerkingtreding van de wijziging niet meer gebruiken. Wij kunnen de latere toegang tot je Account en de 2DEAL App evenals het gebruik van (bepaalde delen van) 2DEAL beperken, zolang de aangepaste Gebruikersvoorwaarden niet aanvaard werden.

ARTIKEL 7. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

7.1. OVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR
De Overeenkomst tussen jou en 2DEAL wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
7.2. BEËINDIGING DOOR DE GEBRUIKER
Je kan de Overeenkomst op elk ogenblik zonder opgave van reden beëindigen door je Account af te sluiten, conform de instructies in de 2DEAL App en/of op de 2DEAL Website.
Je kan je Account slechts afsluiten voor zover zich op dat ogenblik geen Pakket via je Account in een Kofferbak bevindt, geen vak in de Kofferbak gereserveerd werd voor een nog af te leveren/op te halen bestelling en geen Pakket onderweg is naar een Bestemmeling voor aflevering.
Als consument heb je steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten wanneer 2DEAL in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te komen.
7.3. BEËINDIGING EN OPSCHORTING DOOR 2DEAL
Wij kunnen de Overeenkomst
• op elk ogenblik met een opzegtermijn van dertig kalenderdagen beëindigen, zonder opgave van enige reden. Na de opzegtermijn wordt je Account automatisch afgesloten,
• steeds opschorten (en je bijgevolg het recht op het gebruik van 2DEAL ontzeggen) wanneer je je verplichtingen ten aanzien van ons of ten aanzien van een Kofferbak Owner schendt,
• onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen, wanneer je een zware fout begaan hebt.
• zware fouten zijn onder meer (zonder dat deze opsomming limitatief is):
• de schending van je verplichtingen opgenomen in Artikel “beperkingen aan het gebruik van 2DEAL”, Artikel “enkel gebruik in het kader van 2DEAL” of Artikel “verboden gebruik van de Kofferbak”,
• elke daad van bedrog ten aanzien van 2DEAL of enige partij betrokken bij 2DEAL,
• elk misbruik dat je maakt van 2DEAL,
• schending van Artikel “intellectuele eigendom”,
• elke lichte fout die niet rechtgezet werd binnen een redelijke termijn nadat je gevraagd werd tot dergelijke rechtzetting over te gaan.
7.4. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING OF DE OPSCHORTING
De beëindiging van de Overeenkomst leidt tot het afsluiten en stopzetten van het Account.
Wanneer een Account afgesloten is, kan/mag je:
• je hier geen toegang meer toe verschaffen,
• geen gebruik meer maken van 2DEAL, 2DEAL KEY RECORDER en de 2DEAL App,
• geen gebruik meer maken van de Kofferbak als Gebruiker.
Indien er op het ogenblik van het afsluiten van het Account nog Transacties gepland zijn zullen deze Transacties vervallen en kunnen geen Pakketten meer voor of door jou afgeleverd of geplaatst worden in de Kofferbak.
De gevolgen van de opschorting van de Overeenkomst door ons, zijn dezelfde dan de gevolgen van een beëindiging zoals hierboven omschreven, met dien verstande dat deze gevolgen dan slechts tijdelijk gelden, gedurende de termijn van de opschorting.

ARTIKEL 8. PRIVACY, GEGEVENS EN VERTROUWELIJKHEID PAKKETTEN

8.1. JUISTHEID VAN DE GEGEVENS
Je garandeert dat de Gebruikersinhoud nauwkeurig en volledig is.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de Gebruikersinhoud te controleren.
Je zal desgevraagd bewijs van je identiteit aan 2DEAL verstrekken, wanneer daar om verzocht wordt.
8.2. DE PAKKETTEN
Je bevestigt dat een Pakket dat in de Kofferbak geplaatst wordt geen vertrouwelijke inhoud bevat, tenzij voor zover en slechts in die de mate waarin het Pakket documenten bevat én deze documenten in een behoorlijk afgesloten drager zitten.
8.3. PRIVACY POLICY EN COOKIES
Wij verzamelen en verwerken je persoonlijke gegevens (als Gebruiker en als bezoeker van de 2DEAL Website) in overeenstemming met ons Privacybeleid en Cookiebeleid.
Je erkent uitdrukkelijk deze Privacy- en Cookiebeleid gelezen te hebben en deze te aanvaarden. Het gebruik van 2DEAL impliceert steeds de uitdrukkelijke aanvaarding van de Privacy- en Cookiebeleid.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. VRIJWARING
Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van 2DEAL stem je ermee in dat je ons zal vrijwaren tegen alle claims en schade die voortvloeien uit of in verband met:
1. de overtreding of schending door jou van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden of een toepasselijke wet of een toepasselijk voorschrift, al dan niet hierin genoemd,
2. de schending door jou van rechten van een derde partij, en/of
3. het gebruik of misbruik door jou van 2DEAL.
9.2. AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd hetgeen volgt, is 2DEAL slechts aansprakelijk voor jouw schade wanneer deze voorkomt uit een fout begaan door 2DEAL, waarbij 2DEAL enkel aansprakelijk kan zijn voor je rechtstreekse schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse en gevolgschade. De totale aansprakelijkheid van 2DEAL op jaarbasis ten aanzien van jou zal per schadegeval in ieder geval beperkt zijn tot het maximumbedrag van 50,00 EUR (vijftig euro) en per jaar tot 200,00 EUR (tweehonderd euro).
Je maakt slechts aanspraak op een schadevergoeding indien je de fout van 2DEAL, de door jou geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide aantoont.
Om de schade te bewijzen van een verloren of beschadigd Pakket, dien je het bewijs te leveren wat zich in het Pakket bevond, wat de aanschafwaarde van (de inhoud van) het Pakket is (bijvoorbeeld door middel van een aankoopfactuur), evenals van de werkelijke waarde van de inhoud van het Pakket op datum van afgifte ervan aan 2DEAL.
De te vergoeden waarde kan in geen geval hoger zijn dan de aangetoonde aanschafwaarde verminderd met 15% per jaar (waarbij elk begonnen kalender jaar telt als een volledig jaar) en vermeerderd met de verzendingskosten.
In geen geval kan een schadevergoeding bekomen worden wegens vertraging bij het verkrijgen van een Pakket ingevolge het gebruik van 2DEAL, nog wegens schade aan of verlies van goederen die conform deze Gebruikersvoorwaarden niet via 2DEAL uitgewisseld, verzonden of ontvangen mochten worden.
De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via 2DEAL aan jou worden verstrekt, hebben uitsluitend informatieve doeleinden en houden geen advies in. Wij zullen 2DEAL, met inbegrip van de 2DEAL Website en de 2DEAL App en de inhoud daarvan, redelijkerwijs juist en bijgewerkt houden, maar garanderen niet dat (de inhoud van) deze vrij van fouten, gebreken, malware en virussen zijn of dat deze juist, bijgewerkt en nauwkeurig zijn.
Je moet voor je eigen bescherming de nodige stappen ondernemen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Je moet een virusscanner gebruiken alvorens je informatie, software of documentatie downloadt en de bescherming tegen alle mogelijke virussen, malware, enz. is uitsluitend je eigen verantwoordelijkheid.

Je verklaart bekend te zijn met de aard, kenmerken en beperkingen van het internet, computer- en netwerksystemen, m.n. inzake technische prestaties.
Onze verbintenis om 2DEAL te leveren is een inspanningsverbintenis en je aanvaardt dat het mogelijk is dat 2DEAL (daarin begrepen de toegang tot de Kofferbak) onbeschikbaar is, ook al doen wij redelijke inspanningen om 2DEAL beschikbaar te houden. Je aanvaardt dan ook dat 2DEAL, behoudens ingeval van opzet of ernstige fout, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de al dan niet voortdurende beschikbaarheid, bereikbaarheid, toepasbaarheid of werking van 2DEAL, daarin begrepen de 2DEAL App, de 2DEAL Website, de Kofferbak en de diensten.
2DEAL is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de de 2DEAL App, de 2DEAL Website en de 2DEALKeyrecorder tijdelijk buiten gebruik te stellen.
2DEAL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat 2DEAL is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2DEAL draagt, behoudens expliciet anders vermeld, geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de in het kader van 2DEAL aangekochte en/of geleverde producten en de diensten van de Leverancier. Alle klachten hierover kunnen dan ook enkel bij de Verzender en/of de Leverancier ingediend worden, conform hun verplichtingen ten aanzien van jou.
9.3. INTERACTIES MET DERDEN
2DEAL heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan jou, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de eventueel hieraan verbonden kosten aan jou door te rekenen.
Tijdens het gebruik van 2DEAL kunnen links naar websites, die het eigendom zijn van en beheerd worden door derden, worden verstrekt om te corresponderen met, goederen of diensten te kopen van of deel te nemen aan promoties van deze derden. Deze links leiden je weg van 2DEAL en wij kunnen hierop geen invloed uitoefenen, noch hebben wij enige verantwoordelijkheid voor deze derde websites en de door hen aangeboden producten en diensten. Het gebruik van zulke webpagina’s van derden gebeurt geheel op je eigen risico.
Je bent je ervan bewust dat deze andere websites hun eigen cookies naar Gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen. Daarom word je geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die websites te controleren voordat je deze gebruikt.
9.4. KLACHTEN EN VERJARING
Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door jou schriftelijk of via e-mail bij 2DEAL te zijn ingediend. Jouw vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens 2DEAL vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat jou deze rechten en/of bevoegdheden jegens 2DEAL kan aanwenden.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE RECHTEN

10.1. APPLICATIELICENTIE
Onder voorwaarde van de aanvaarding en de naleving door jou van deze Gebruikersvoorwaarden verlenen wij je een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om:
• een kopie van de 2DEAL App op één of meerdere op zichzelf staande mobiele apparaten, die je bezit of beheert, te downloaden en te installeren en
• die kopie uitsluitend voor je persoonlijke gebruik te activeren en te gebruiken.
10.2. JE HEBT NIET HET RECHT OM:
• 2DEAL & 2DEAL Keyrecorder (of delen daarvan) op enige wijze te licentiëren, sublicentiëren, verkopen, door te verkopen, over te dragen, af te staan, te verspreiden of anderszins commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden,
• 2DEAL & 2DEAL Keyrecorder (of delen daarvan) te veranderen of afgeleide werken daarvan te maken,
• internet “links” naar 2DEAL (of delen daarvan) te creëren of deze te “framen” of te “spiegelen” op een andere server of draadloos, of op een op het Internet gebaseerd apparaat,
• reverse engineering op de 2DEAL App & 2DEAL Keyrecorder of de software gebruikt voor 2DEAL toe te passen,
• een geautomatiseerd programma of script te introduceren, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van 2DEAL & 2DEAL Keyrecorder of 2DEAL App overmatig belast of hindert.
10.3. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
De inhoud van 2DEAL & 2DEAL Keyrecorder en de gehele softwareomgeving vereist voor het leveren en de werking van 2DEAL zijn onze uitsluitende eigendom (of van aan ons gelieerde ondernemingen of derden waarop wij in dit kader een beroep doen). Het ontwerp, alle teksten, afbeeldingen, grafische inhoud, audio- en videobestanden, geanimeerde bestanden, logo’s, emblemen, merken en andere inhoud maken hier deel van uit en vallen onder het auteursrecht en/of andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welke uitsluitend toekomen aan ons en voormelde ondernemingen.
Wij verlenen jou een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte en persoonlijke licentie om de 2DEAL App & 2DEAL Keyrecorder en de inhoud ervan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
Je mag de inhoud van 2DEAL & 2DEAL Keyrecorder niet veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen, verhuren, gebruiken, aanvullen of op een andere manier aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.
Voor privaat, niet-commercieel gebruik mag je wel het door 2DEAL gepubliceerde materiaal lezen, kopiëren, afdrukken en opslaan. Het is uitdrukkelijk verboden om kopies, opgeslagen delen of afdrukken van de inhoud van 2DEAL te wijzigen.
Persberichten, perspublicaties en andere documenten, foto’s en grafische inhoud, waarvan wordt aangegeven dat ze vrijgegeven zijn voor publicatie, kunnen gebruikt worden mits toevoeging van volgende copyrightvermelding: “© [jaar] 2DEAL, alle rechten voorbehouden”.

ARTIKEL 11. DIVERSE BEPALINGEN

11.1. ONGELDIGHEID VAN EEN OF MEER BEPALINGEN
De ongeldigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan.
In geval een bepaling nietig verklaard wordt of ongeldig is, zal deze nietige of ongeldige bepaling vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling, die het doel en de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauw mogelijk benadert. Deze bepaling zal dan geacht worden van meet af aan onder haar aangepaste geldige vorm bestaan te hebben en op die wijze steeds bindend geweest te zijn voor ons en voor jou.
11.2. MEDEDELINGEN
Indien in deze Gebruikersvoorwaarden sprake is van mededelingen, kennisgevingen, e.d.m., kunnen wij deze, tenzij wanneer er uitdrukkelijk van afgeweken wordt, uitvoeren door middel van:
• een (algemene) mededeling via 2DEAL, de 2DEAL App, SMS, Whatsapp of via elektronische mail aan jouw e-mailadres zoals dat geregistreerd staat in je Account of
• via een schriftelijke aankondiging via reguliere post aan je adres zoals geregistreerd in je Account.
11.3. OVERDRACHT
Je kan je rechten die volgen uit deze Gebruikersvoorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2DEAL overdragen.
Wij hebben steeds het recht om onze rechten en/of plichten hieronder over te dragen.
11.4. GEHELE OVEREENKOMST EN EIGEN VOORWAARDEN
Deze Gebruikersvoorwaarden vormen de Overeenkomst tussen jou en ons en vormen het gehele akkoord tussen jou en ons aangaande de levering door ons en het gebruik door jou van (de diensten vervat in) 2DEAL.
De documenten en teksten waarnaar deze Gebruikersvoorwaarden verwijzen (zoals de Privacy Policy), maken er integraal deel van uit. Ingeval van strijdigheid heeft de eigenlijke tekst van deze Gebruikersvoorwaarden steeds voorrang op de andere teksten waarnaar verwezen wordt, tenzij in geval uitdrukkelijk bepaald wordt dat de andere tekst voorrang heeft.
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere algemene, aanvullende of bijzondere voorwaarden die jij als Klant zou stellen bij het gebruik van 2DEAL. Dit ongeacht de wijze waarop deze andere voorwaarden aan ons gecommuniceerd worden en zonder dat wij deze stilzwijgend kunnen aanvaarden of enige plicht hebben om deze te betwisten om de toepassing ervan uit te sluiten.
11.5. WIJZIGINGEN
Wijzigingen zijn enkel geldig indien ze schriftelijk vastgesteld en ondertekend worden door jou en door ons, waarbij wij vertegenwoordigd moeten zijn door onze gedelegeerd bestuurder of onze raad van bestuur.
11.6. HERROEPINGSRECHT
Gebruik je 2DEAL als consument, dan heb je het recht om de overeenkomst die tot stand komt door het aanvaarden van deze gebruikersvoorwaarden binnen een termijn van 14 dagen vanaf aanvaarding zonder opgave van redenen en zonder enige kosten te herroepen. Dit gebeurt door je Account af te sluiten. Dit kan ook na de termijn van 14 dagen.
Wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten die deel uitmaken van deze overeenkomst, alvorens deze termijn van 14 dagen verstreken is, dan vervalt je recht op herroeping zodra de dienst uitgevoerd is.
Je aanvaardt uitdrukkelijk dat door je Pakket in de Kofferbak te plaatsen met het oog op verzending/retournering, de dienst in dit kader geacht wordt uitgevoerd te zijn en je vanaf dat ogenblik geen herroepingsrecht meer kan uitoefenen en je deze prijs dus niet meer terugbetaald kan krijgen. Hetzelfde geldt voor het aanmaken van een verzendlabel (waarvan de kost gelijk is aan de totaalprijs) zodra het verzendlabel aangemaakt is.
11.7. OVERMACHT
Zowel jij als wij zijn niet gehouden tot het nakomen van onze wederzijdse verplichtingen (behalve het betalen van een geldsom), wanneer dat verhinderd wordt door overmacht.
Elke omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van de verhinderde partij en die niet redelijkerwijze vermeden had kunnen worden, geldt als overmacht.
Als overmacht geldt onder meer: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop wij geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.
Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of de niet-uitvoering door ons ingevolge overmacht geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel wij als jij, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

11.8. CONSUMENTENRECHT
Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op ondernemingen als op consumenten. Waar dit vereist of gepast is, wordt een andere toepasselijke regeling bepaald voor beide categorieën. Indien deze voorwaarden alsnog bepalingen van toepassing zouden maken op consumenten die ten aanzien van hen als onwettig beschouwd moeten worden, dan moeten deze voorwaarden in die context zo gelezen worden dat dergelijke strijdige bepalingen geacht worden getemperd te zijn zodat ze binnen de grenzen van de wet vallen en dat eventueel ontbrekende verplichte bepalingen geacht worden er stilzwijgend deel van uit te maken.
11.9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILOPLOSSING
Deze Gebruikersvoorwaarden en 2DEAL zijn onderworpen aan het Nederlands recht, met uitzondering van de bepalingen van Internationaal Privaatrecht, daarin begrepen het Weens Koopverdrag, wanneer die ertoe leiden dat alsnog een ander recht van toepassing zou zijn.
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden of aangaande de levering en/of het gebruik van 2DEAL wordt uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken territoriaal bevoegd voor Hengelo, onverminderd:
• het recht van 2DEAL om een procedure tegen jou in te leiden voor de Rechter bevoegd voor je woonplaats,
• jouw recht om een procedure in te leiden voor de Rechtbank bevoegd conform de toepasselijke consumentenwetgeving, wanneer daar niet van afgeweken kan worden bij overeenkomst.

ARTIKEL 12. INTERPRETATIE EN DEFINITIES

12.1. DEFINITIES
Wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden, hebben de hiernavolgende termen de volgende betekenis in de Gebruikersvoorwaarden:
• “Account” betekent je 2DEAL-account, waarmee je toegang krijgt tot en gebruik kan maken van 2DEAL.
• “Bestemmeling” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een Pakket bezorgd moet worden op jouw vraag na afgehaald te zijn uit de Kofferbak.
• “Kofferbak eigenaar” betekent degene die een Kofferbak ter beschikking stelt met het oog op het gebruik ervan door (alle of bepaalde) Gebruikers.
• “2DEAL” betekent het geheel van diensten en producten die wij aanbieden onder deze naam en omvat onder meer (het gebruik van) de 2DEAL App, (het gebruik van) de 2DEAL KEY RECORDER, (het gebruik van) de 2DEAL Website en (het gebruik van) de Kofferbak.
• “2DEAL App” betekent de 2DEAL applicatie waarmee gebruik gemaakt kan worden van 2DEAL, die geïnstalleerd kan worden op een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat (mobiele versie) of op een computer (desktopversie).
• “Collect” betekent de dienst waarmee je via de 2DEAL App een Pakket kan laten ophalen uit de Kofferbak door één van de door ons voorgestelde Koeriers en kan laten afleveren door deze Koerier aan de Bestemmeling.
• “Kofferbak” betekent de kofferbak van de auto die gekoppeld is aan de Account houder die op veilige wijze Pakketten kan in ontvangst nemen en afgeven namens de Gebruikers.
• “2DEAL Website” betekent de website van 2DEAL, zoals te vinden op het domein 2DEAL.com.
• “Gebruikersvoorwaarden” betekent deze gebruikersvoorwaarden en de toekomstige versies hiervan.
• “Gebruiker” betekent een persoon die toegang heeft tot en/of gebruik maakt van 2DEAL.
• “Gebruikersinhoud” betekent Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient, overbrengt of op enige wijze aan 2DEAL ter beschikking stelt.
• “Handelaar” betekent elke onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon), daarin begrepen handelaars, verkopers en dienstverleners.
• “Inhoud” betekent alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, logo’s, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software, meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal.
• “Inhoud van 2DEAL” betekent Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door 2DEAL, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en beschikbaar gesteld via de Website, de 2DEAL App of op enige andere wijze, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd Gebruikersinhoud.
• “Koerier” betekent elke onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die diensten van goederentransport (daarin begrepen documententransport) verricht.
• “Klant” betekent de partij die de 2DEAL Kofferbak huurt of gekocht heeft en ter beschikking stelt van Gebruikers.
• “Leverancier” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die een Pakket aflevert in of ophaalt uit de Kofferbak, daarin begrepen doch niet beperkt tot de Koeriers.
• “Overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen jou (als Gebruiker) en 2DEAL voor de levering en het gebruik van 2DEAL. De Overeenkomst wordt gevormd door de Gebruikersvoorwaarden en de documenten waarnaar verwezen wordt in de Gebruikersvoorwaarden.
• “Pakket” betekent elk lichamelijk goed.
• “Registratie” betekent het registreren door de Gebruiker in 2DEAL (via de 2DEAL Website of in de 2DEAL App) waardoor de Overeenkomst tot stand komt en een Account voor deze Gebruiker aangemaakt wordt.
• “2DEAL KEY RECORDER” betekent de intelligente kunststof WIFI transponder die via radiogolven kan communiceren met de Kofferbak.
• “Transactie” betekent elk gebruik van de Kofferbak waarbij een Pakket afgeleverd moet worden in de Kofferbak of opgehaald moet worden uit de Kofferbak.
• “Verzender” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Pakket verzendt aan de Gebruiker dat afgeleverd zal worden in de Kofferbak.
• “Webwinkel” betekent elke Handelaar die zijn producten of diensten aanbiedt via een internetpagina waarop tot aankoop overgegaan kan worden, doch enkel voor de verkoop via deze internetpagina.
12.2. INTERPRETATIE
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zullen de artikels waarnaar in de Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen, artikels betreffen van de Gebruikersvoorwaarden. Het woord “inbegrepen”, de woorden “onder meer” en de woorden “waaronder begrepen” betekenen “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. De termijnen worden gerekend van middernacht tot middernacht. Zij worden gerekend vanaf de dag waarop de rechtshandeling of de gebeurtenis die hen doet ingaan, zich heeft voorgedaan, tot op de dag waarop de termijn verstrijkt inbegrepen. Dagen zijn kalenderdagen. Alle aanbiedingen van 2DEAL zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 2DEAL is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website/web-app.